Thông tư số 19/2016/TT-BXD về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở

Thông tư số 19/2016/TT-BXD về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật nhà ở và Nghịddinjhj số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở
Thông tư số 19/2016/TT-BXD về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật nhà ở và Nghịddinjhj số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở
Chi tiết xem tại Link dưới đây:
/uploads/news/2017_07/bxd_19-2016-tt-bxd_30062016_signed.pdf