Phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 6109/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND Thành phố Hà Nội Về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 6109/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND Thành phố Hà Nội Về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Dưới đây là link liên kết:
http://hpa.hanoi.gov.vn/dau-tu/thong-tin-dau-tu/thong-tin-quy-hoach/khac/quyet-dinh-so-6109-qd-ubnd-ngay-26-12-2012-cua-ubnd-thanh-pho-ha-noi-ve-viec-phe-duyet-quy-hoach-phat-trien-cong-nghe-thong-tin-thanh-pho-ha-noi-den-n-a2206


Nguồn tin: Theo hpa.hanoi.gov.vn