Tiếng Việt English

Sự Kiện

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2014/QĐ-UBND NGÀY 20/6/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2014/QĐ-UBND NGÀY 20/6/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ

Số kí hiệu 15/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/04/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 30/04/2016
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
Người ký Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Nội dung

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; số47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ các Thông tư: số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Liên Bộ (Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2638/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 03/4/2016, Tờ trình bổ sung số 2843/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 08/4/2016; Báo cáo thẩm định số 617/STP-VBPQ ngày 07/4/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

1. Sửa đổi Điều 4 như sau:

“Điều 4. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố gồm: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 39 như sau:

a) Sửa đổi đoạn đầu (trước khoản 1 Điều 39) như sau:

“Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện là cơ quan thường trực, đầu mối chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện có trách nhiệm sau:”

b) Sửa đổi khoản 6 như sau:

“6. Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quy chế bốc thăm tái định cư, kiểm tra đôn đốc và tổ chức thực hiện quy chế bốc thăm tái định cư.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số32/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã Sơn Tây; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

File đính kèm

 

Tra cứu thông tin chung

Liên kết website

Báo - Tạp chí


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 32
  • Hôm nay: 2204
  • Tháng hiện tại: 24183
  • Tổng lượt truy cập: 4461592