Tiếng Việt English

Sự Kiện

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ XÁC ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ THIẾT KẾ CẮM MỐC GIỚI TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4, ĐOẠN TỪ CẦU HỒNG HÀ ĐẾN QUỐC LỘ 18, TỶ LỆ 1/500 Địa điểm: huyện Mê Linh và huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT QUẬN HOÀN KIẾM (PHẦN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIAO THÔNG) ĐỂ XÂY DỰNG GA NGẦM C10; VÀ PHÊ DUYỆT TỔNG MẶT BẰNG CÁC GA NGẦM: C6, C10 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỐ 2 (ĐOẠN NAM THĂNG LONG - TRẦN HƯNG ĐẠO)

Số kí hiệu 921/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/02/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 25/02/2016
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Giao thông - Vận tải
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
Người ký KT Chủ tịch - Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng

Nội dung

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Thủ đô s 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một s nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4922/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND Thành phố phê duyệt danh mục: các đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị riêng, quy chế quản lý quy hoạch-kiến trúc; các dự án chỉ giới đường đỏ và thiết kế hồ sơ cắm mốc thực hiện năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 93/TTr- QHKT-P7 ngày 07/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ xác định Chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Vành đai 4, đoạn từ cầu Hồng Hà đến Quốc lộ 18, tỷ lệ 1/500 với những nội dung chính như sau:

1. Tên đồ án: Xác định Chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Vành đai 4, đoạn từ cầu Hồng Hà đến Quốc lộ 18, tỷ lệ 1/500.

2. Vị trí, ranh giới, quy mô nghiên cứu:

a) Vị trí:

Điểm đầu tuyến: đầu cầu Hồng Hà (tại vị trí giao với đê tả Hồng).

Điểm cuối tuyến: tại nút giao với Quốc lộ 18 (đường cao tốc Hà Nội - LàCai).

b) Phạm vi ranh giới: Toàn bộ bề rộng mặt cắt ngang đường theo quy hoạch và tối thiu khoảng 50m bề rộng mỗi bên tính từ chỉ giới đường đỏ tuyến đường (phù hợp với phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết hai bên trục đường mở mới trong đô thị theo Quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009).

c) Quy mô nghiên cứu:

Tổng chiều dài tuyến đường: khoảng 11Km.

Diện tích nghiên cứu: khoảng 250ha.

3. Mục tiêu:

Xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường làm cơ sở tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa phục vụ công tác quản lý mốc giới, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị được duyệt.

Làm cơ sở để thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đảm bảo sự đồng bộ về giao thông, hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan.

4. Tính chất và chức năng của tuyến đường:

Tính chất: đường vành đai 4 là tuyến đường cao tốc vành đai đối ngoại của Thành phố.

Chức năng: đường vành đai 4 có chức năng kết nối, điều hòa giao thông trên các tuyến quốc lộ, các tuyến đường trục đô thị hướng tâm.

5. Nội dung và thành phần hồ sơ:

Các yêu cầu, nội dung thiết kế, thành phần hồ sơ sản phẩm thực hiện theo Nhiệm vụ xác định Chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Vành đai 4, đoạn từ cầu Hồng Hà đến Quốc lộ 18, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Công nghệ tài nguyên môi trường Gia Linh lập, hoàn thành tháng 12/2015, đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, trình duyệt tại Tờ trình số 69/TTr-QHKT-P7 ngày 07 tháng 01 năm 2016.

6. Thời gian lập:

Xác định chỉ giới đường đỏ: 6 tháng kể từ khi Nhiệm vụ được duyệt (không kể thời gian thẩm tra, trình duyệt).

Thiết kế cắm mốc giới: 30 ngày sau khi chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Cơ quan phê duyệt Hồ sơ chỉ giới đường đỏ: UBND thành phố Hà Nội.

Cơ quan thẩm định, trình phê duyệt: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

Cơ quan phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm mốc giới: UBND Thành phố ủy quyền cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt.

Cơ quan tổ chức lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ, thiết kế cắm mốc giới: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm lập Hồ sơ chỉ giới đường đỏ, tổ chức lựa chọn đơn vị có tư cách pháp nhân theo quy định để lập hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Vành đai 4, đoạn từ cầu Hồng Hà đến Quốc lộ 18 theo đúng Nhiệm vụ được UBND Thành phố phê duyệt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Sở ngành, cơ quan liên quan thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quy hoạch xây dựng. Lập dự toán kinh phí thực hiện công tác xác định chỉ giới và thiết kế cắm mốc tuyến đường trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.

Các Sở, Ngành, UBND các huyện Mê Linh, Sóc Sơn có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu liên quan cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội làm cơ sở nghiên cứu, xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường đảm bảo khớp nối thống nhất với quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan trong phạm vi nghiên cứu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch- Kiến trúc; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài chính; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn; Thủ trưởng các Sở, Ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

File đính kèm

 

Tra cứu thông tin chung

Liên kết website

Báo - Tạp chí


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 33
  • Hôm nay: 2174
  • Tháng hiện tại: 24153
  • Tổng lượt truy cập: 4461562