Tiếng Việt English

Sự Kiện

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016

Số kí hiệu 39/KH-UBND
Ngày ban hành 14/02/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 14/02/2016
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Văn bản pháp luật
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
Người ký KT Chủ tịch - Phó chủ tịch Lê Hồng Sơn

Nội dung

Thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 28/12/2015 của UBND thành phố về cải cách hành chính năm 2016; UBND thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mc tiêu

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại.

- Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội. Đồng thời, thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện;

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, đầu tư, xây dựng và thuế.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC

- Cập nhật thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ thủ tục hành chính trên các loại hình thông tin tuyên truyền.

- Nội dung thông tin, tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, thu hút người xem. Hướng dẫn về thủ tục hành chính cần chính xác, chi tiết, tăng cường trả lời các tình huống cụ thể.

- Tuyên truyền công tác cải cách hành chính, gắn với tuyên truyền việc thực hiện các Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa 2015-2020, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- 100% Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã, đài truyền thanh quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn tăng cường nội dung tuyên truyền; bộ phận “một cửa” tại các cơ quan, đơn vị đăng tải, cập nhật đầy đủ bộ thủ tục hành chính.

- 100% cơ quan báo chí thành phố, đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương có chương trình phối hợp với thành phố Hà Nội tuyên truyền đậm nét công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC: Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các TTHC đã được đơn giản hóa, mới ban hành; tuyên truyền các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tuyên truyền việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước các cấp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC.

Tuyên truyền ứng dụng CNTT trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn. Qua đó, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội; đồng thời kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, đầu tư, xây dựng và thuế.

2. Tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: tuyên truyền việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và UBND cấp huyện theo quy định; kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố; việc sắp xếp, giải thể đối với đơn vị hoạt động kém hiệu quả.

Tuyên truyền các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ đổi mới phương thức tuyển dụng, đến sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, chú trọng tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, biệt phái nhân sự; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

3. Tuyên truyền cải cách tài chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố; việc thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học công nghệ; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công của các đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

4. Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước; các ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc Thành phố, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Phổ biến, hướng dẫn cho công dân, tổ chức các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết. Hình thức tuyên truyền: niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị; đăng tải trên cổng Giao tiếp điện tử Thành phố, Cổng/ Trang thông tin điện tử của các quận, huyện, sở, ngành; tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh cơ sở.

2. Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng về tình hình thực hiện và kết quả công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, những tác động từ cải cách hành chính đến đời sống xã hội.

3. Lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính với nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương, thông qua hình thức sinh hoạt đoàn thể, khu dân cư.

4. Tuyên truyền cổ động trực quan về các mục tiêu, giải pháp xây dựng chính quyn điện tử hiện đại, phục vụ nhân dân; hướng dẫn cách thức để công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ hành chính công, các dịch vụ công trực tuyến; các khẩu hiệu nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân của công chức, viên chức.

5. Tuyên truyền trên các Bảng tin công cộng, màn hình điện tử LED các nội dung: video clip do Sở Thông tin và Truyền thông phát hành, các ấn phẩm truyền thông của các cơ quan, đơn vị tuyên truyền về cải cách hành chính. Tuyên truyền thường xuyên, liên tục, tuyên truyền cao điểm trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

6. Sản xuất các ấn phẩm truyền thông, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tổ chức tọa đàm, giao lưu tuyên truyền về cải cách hành chính trên báo chí thành phố, các cơ quan báo chí Trung ương có chương trình phối hợp tuyên truyền với thành phố Hà Nội.

IV. KINH PHÍ

Các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao năm 2016 để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí thành phố, hệ thống thông tin cơ sở triển khai hiệu quả kế hoạch tuyên truyền.

Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong triển khai, thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố. Cụ thể: đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền của “Chuyên mục Công dân @” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; tin, bài, phóng sự trong các bản tin thời sự, chương trình khoa giáo của Đài Truyền hình Việt Nam; thông tin tuyên truyền thường xuyên trên các báo chí Hà Nội và báo chí Trung ương có chương trình phối hợp với thành phố Hà Nội; tăng cường tin, bài về cải cách hành chính trên cổng Giao tiếp điện tử Thành phố, Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông (giao diện tiếng Việt và tiếng Anh).

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng nội dung và phát hành video clip hướng dẫn công dân, tổ chức cách thức thực hiện các dịch vụ hành chính công, phát trên màn hình đặt tại các điểm giao dịch bộ phận “Một cửa”, “một cửa liên thông” các chung cư cao tầng...

2. S Nội vụ

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tuyên truyền, xây dựng nội dung và phát hành các ấn phẩm thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính.

3. Sở Tài chính

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính trong năm 2016.

4. Các S, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện, thị xã

Căn cứ kế hoạch và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính đảm bảo mục đích và yêu cầu, đặc biệt phổ biến, quán triệt nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC thành phố.

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền cải cách hành chính cho Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí; lồng ghép các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào Bản tin thông tin nội bộ xuất bản định kỳ hàng tháng; chỉ đạo Ban Tuyên giáo các cấp, cán bộ thông tin cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận, qua đó định hướng, có phương thức tuyên truyền phù hợp.

6. Các cơ quan báo chí

Các cơ quan báo chí thành phố, cơ quan báo chí Trung ương có chương trình phối hợp công tác với thành phố Hà Nội chủ động đăng tải, cung cấp thông tin về cải cách hành chính. Căn cứ vào nhiệm vụ, khả năng và nhu cầu thực tiễn, mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền; quan tâm bố trí vị trí trang tin bài, thời gian phát sóng tin bài hợp lý, hiệu quả.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thông qua các phóng sự, chuyên mục về chính quyền điện tử, công dân điện tử; đổi mới, phát huy hiệu quả từ các chương trình đang thực hiện.

Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam: phối hợp tuyên truyền việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó, quan tâm dành thời lượng phát sóng trong các chương trình như chuyên mục “Cải cách hành chính” (VTV1), “7 ngày công nghệ” (VTV2)...

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2016. UBND thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịchUBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện; định kỳ hàng quý báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố./.

File đính kèm

 

Tra cứu thông tin chung

Liên kết website

Báo - Tạp chí


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 6
  • Khách viếng thăm: 5
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 901
  • Tháng hiện tại: 13665
  • Tổng lượt truy cập: 4312925