0 NaN undefined
Phòng Kế hoạch-Tài chính
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 12 - Khu liên cơ Võ Chí Công số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
  • Điện thoại cơ quan: 024.62817316

Phòng kế hoạch tài chính


Lãnh đạo đơn vị:
 
kh


Số lượng cán bộ:
16 Viên chức + 1 Hợp đồng 

Chức năng nhiệm vụ:
a. Chức năng:
- Tham mưu cho Lãnh đạo về công tác kế hoạch của Viện, xây dựng, lập kế hoạch hàng năm để đăng ký với UBND Thành phố. Đề xuất với Lãnh đạo Viện về điều phối giao việc cho các Trung tâm quy hoạch.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Viện và chịu trách nhiệm về lĩnh vực tài chính, kế toán. Đề xuất các phương án quản lý và sử dụng nguồn tài chính của Viện phù hợp với phương thức giao việc, đúng nguyên tắc và pháp luật của Nhà nước; xây dựng kế hoạch tài chính, dự toán chi tiết hàng năm cho các hoạt động tài chính của Viện; Giám sát tài chính các dự án vốn ngân sách nhà nước mà Viện được giao. 

b. Nhiệm vụ:
- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng và các phòng chức năng trong thực thi nhiệm vụ. 
b1. Công tác kế hoạch:
-  Lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh (ngắn hạn, dài hạn) và tham mưu đề xuất kế hoạch hoạt động thông qua công tác phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động dịch vụ tư vấn.
-  Là đầu mối giao dịch, tiếp nhận yêu cầu của các tổ chức, cá nhân đầu tư: thương thảo hợp đồng, dịch vụ tư vấn, lập dự toán, nghiệm thu thanh lý hợp đồng, bàn giao sản phẩm.
-  Chủ động đề xuất phương thức giao việc cho các đơn vị, đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
-  Xây dựng cơ chế thích hợp để tăng khả năng thu hút công việc từ các nguốn khác nhau, tăng nguồn thu cho Viện, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống CC, VC, người lao động.
-  Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ công việc đã giao cho các đơn vị, xử lý kịp thời các vướng mắc; trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo Lãnh đạo Viện giải quyết. Khớp nối với Chủ đầu tư tổ chức báo cáo xét duyệt (nếu cần thiết).

b.2. Công tác tổng hợp:
-  Đầu mối tổng hợp số liệu kế hoạch thực hiện của Viện.
-  Báo cáo tổng hợp số liệu kế hoạch theo định kỳ và khi có yêu cầu.
-  Tổng hợp, báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch và đề xuất phương hướng giải quyết. Phối hợp với Văn phòng chuẩn bị nội dung báo cáo giao ban hàng tháng. 
-  Hàng tháng lập báo cáo khối lượng công việc (số lượng hợp đồng, khối lượng công văn đã thực hiện) , nghiệm thu sản phẩm và thông báo cho các đơn vị và Lãnh đạo Viện.
-  Quản lý và lưu trữ các hồ sơ, tài liệu về công tác kế hoạch của Viện.

b.3. Thưc hiện nhiệm vụ các dự án quy hoạch xây dựng từ nguồn vốn ngân sách (công tác kiêm nhiệm khi chưa có bộ phận chuyên trách).
-  Chuẩn bị hồ sơ, lập dự toán các dự án quy hoạch xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố giao để Viện phê duyệt theo quy định.
-  Lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu.
-  Triển khai các thủ tục để Viện ký kết hợp đồng và thanh lý hợp đồng.
-  Quản lý, giám sát điều hành việc thực hiện dự án quy hoạch xây dựng.
-  Lập hồ sơ nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện.
-  Cân đối kế hoạch vốn thực hiện hàng năm.
-  Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án với Lãnh đạo viện, UBND Thành phố và các cơ quan quản lý khác theo định kỳ (Quý, Năm) và khi có yêu cầu.
-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

c. Nhiệm vụ của Bộ phận Tài chính:
-  Lập phương án, báo cáo tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính đối với Viện theo từng giai đoạn.
-  Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định về chế độ tài chính hiện hành của nhà nước.
-  Có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ tài chính, kế toán cho các đơn vị thuộc Viện khi có yêu cầu.
-  Chủ trì xây dựng “Quy chế định mức chi tiêu nội bộ” và giám sát thực hiện Quy chế định mức chi tiêu nội bộ và các quy định của nhà nước.
-  Chủ trì làm việc với các cơ quan Thuế, Kiểm toán, Tài chính, thanh tra trong lĩnh vực tài chính – kế toán.
-  Lập kế hoạch đầu tư trnag thiết bị, phương tiện làm việc cho Viện, thống kê, quản lý tài sản.
-  Hàng tháng xây dựng phương án chi trả tiền lương, tiền công, thu nhập của Viện.
-  Quản lý và lưu trữ các hồ sơ tài liệu về công tác tài chính , kế toán của Viện theo quy định của pháp luật.
-  Chủ trì đôn đốc thu hồi công nợ.
-  Giữ quỹ và thực hiện thu chi tiền mặt theo quy định của pháp luật về tài chính.
-  Quản lý dự án (Công tác kiêm nhiệm khi chưa có bộ phận chuyên trách):
-  Lập dự toán, điều chỉnh dự toán Ngân sách nhà nước, thu chi hàng năm. Lập phương án phân bổ dự toán ngân sách cho các hoạt động của Viện theo kế hoạch Thành phố giao.
-  Là đầu mối giao dịch với kho bạc và cơ quan tài chính để thực hiện các thủ tục tạm ứng, thanh toán, quyết toán các công trình vốn ngân sách.
-  Thực hiện các thủ tục chuyển nguồn kinh phí, lập và đối chiếu kinh phí ngân sách.
-  Lập báo cáo quý, năm về tình hình kinh phí và quyết toán  kinh phí ngân sách đã sử dụng.
-  Làm công tác kế toán chi phí bộ phận Quản lý dự án: lập dự toán, quyết toán chi phí Bộ phận quản lý dự án.
-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Thành tích đạt được:
 - “Bằng khen Thành phố năm 2009”;
 - “Cờ thi đua Thành phố năm 2010”;
 - “Bằng khen Thành phố năm 2011”;
 - “Cờ thi đua Thành phố năm 2013”
theo Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 15/01/2014;
 - “Cờ thi đua Thành Phố năm 2014” theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 13/01/2015;
 - “Cờ thi đua Thành phố năm 2015” theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 05/01/2016;
 - “Cờ thi đua Thành phố năm 2016” theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 05/01/2016;
 - “Bằng khen Thành Phố năm 2018” theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 03/01/2019;
 - “Cờ thi đua Thành phố năm 2019” theo Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 13/01/2020.

Gửi phản hồi
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

958/QĐ-VQH

Quyết định số 958/QĐ-VQH ngày 22/7/2024 của Viện QHXDHN về việc bổ nhiệm viên chức quản lý ông Trần Minh Quang giữ chức vụ Chánh Văn Phòng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

Thời gian đăng: 22/07/2024

lượt xem: 7 | lượt tải:3

345/QĐ-VQH

Quyết định số 345/QĐ-VQH ngày 03/4/2024 của Viện QHXD Hà Nội về việc Ban hành Hướng dẫn thành phần hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật tại Viện QHXD Hà Nội

Thời gian đăng: 08/04/2024

lượt xem: 133 | lượt tải:125

2068/QĐ-VQH

Quyết định số 2068/QĐ-VQH về việc Ban hành Hướng dẫn thành phần hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Thời gian đăng: 23/11/2023

lượt xem: 360 | lượt tải:219

3663/QĐ-UBND

Quyết định số 3663/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ QHCT tỉ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài (đoạn 3) khu vực dự án đầu tư xây dựng Thành phố thông minh GĐ1 và GĐ2

Thời gian đăng: 24/07/2023

lượt xem: 264 | lượt tải:256

3428/QĐ-UBND

Quyết định số 3428/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N9, tỉ lệ 1/5000 tại khu quy hoạch 1.

Thời gian đăng: 20/08/2023

lượt xem: 422 | lượt tải:219

Báo tạp chí

  • Báo Lao Động
  • Báo Kinh Tế Đô Thị
  • Báo Quy Hoạch Đô Thị
  • Báo Kiến Việt
  • Tạp chí kiến trúc
  • Theo Báo Xây Dựng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây