0 undefined NaN

Năm 2018, Hà Nội hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng 198 công trình

Thứ tư - 26/12/2018 02:35
Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, về kế hoạch đầu tư năm 2019, tổng kế hoạch vốn là 44.917 tỷ đồng, trong đó cấp Thành phố 29.020 tỷ đồng, cấp huyện 15.898 tỷ đồng.
Sáng 10/12, UBND TP tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018; triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 của TP Hà Nội.
Tại Hội nghị Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu về một số nội dung về Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2021.
Hà Nội sẽ có 114 dự án khởi công mới năm 2019
Theo Giám đốc Sở kế hoạch & Đầu tư, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đã được cập nhật, điều chỉnh tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018, tổng mức vốn đầu tư: 119.225 tỷ đồng.
Về thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, đến hết năm 2018, tỷ lệ giải ngân dự kiến đạt 43,16% tổng mức kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cập nhật, điều chỉnh tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 (NQ số 08).
Các dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố: giải ngân 36.783 tỷ đồng, đạt 46,6% tổng mức kế hoạch đầu tư công trung hạn được cập nhật, điều chỉnh tại NQ số 08 (tTrong đó: Công trình trọng điểm đạt 40,5% ). Hết năm 2018, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng 198 công trình.
Các dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố, đến hết 2018 có 664 dự án, 235 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng (gồm 21 danh mục dự án ngân sách thành phố hoàn ứng cho các quận đã triển khai thực hiện và hoàn thành). Có 82 dự án từ năm 2018 chuyển tiếp thực hiện năm 2019 (trong đó 12 dự án sử dụng nguồn vốn kế hoạch năm 2018 kéo dài không có trong danh mục kế hoạch giao năm 2019); 114 dự án khởi công mới năm 2019.
Về kế hoạch đầu tư năm 2019, tổng kế hoạch vốn: là 44.917 tỷ đồng, trong đó cấp Thành phố 29.020 tỷ đồng, cấp huyện 15.898 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2019 sẽ có thêm khoảng 190 dự án được hoàn thiện thủ tục và phê duyệt quyết định đầu tư sau ngày 31/10/2018 tiếp tục đề nghị HĐND Thành phố cho phép bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn thực hiện từ nguồn vốn kết dư ngân sách (trong đó khoảng 40 dự án xây dựng cơ bản thuộc nhiệm vụ chi NSTP và khoảng 150 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ các huyện).
Chi đầu tư phát triển khác: 6.080 tỷ đồng, trong đó ghi thu ghi chi các dự án BT 3.000 tỷ đồng; Bổ sung vốn và hoàn trả cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố 2.200 tỷ đồng;...
Dự kiến kế hoạch năm 2020, TP bố trí vốn thực hiện cho 220 dự án cấp Thành phố (trong đó khoảng 85 dự án chuyển tiếp và 135 dự án mới). Dự kiến 168/220 dự án hoàn thành bàn giao trong năm. Bố trí vốn thực hiện cho 222 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ cấp huyện (trong đó 110 dự án chuyển tiếp và 112 dự án khởi công mới). Dự kiến 200/222 dự án hoàn thành bàn giao trong năm.
Dự kiến cả giai đoạn 2016-2020, sẽ hoàn thành 546/664 dự án xây dựng cơ bản cấp Thành phố (đạt khoảng 82,2 % tổng số danh mục dự án KH đầu tư công trung hạn 2016-2020 được phê duyệt) và 742/764 dự án NSTP hỗ trợ cấp huyện (đạt 97,1 % tổng số danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 được phê duyệt).
Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công
Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ KH đầu tư công năm 2019; dự kiến phương án triển khai KH đầu tư công năm 2020 và Kết quả thực hiện KH đầu tư trung hạn 5 năm 2016-2020 cấp Thành phố nêu trên, đề nghị các chủ đầu tư (các Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành của Thành phố), các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:
Các chủ đầu tư xây dựng tiến độ cụ thể chi tiết từng loại công việc để kiểm soát tiến độ thực hiện các hạng mục và công trình đảm bảo triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm.
Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh (gia hạn) tiến độ thời gian thực hiện đối với 24 dự án xây dựng cơ bản tập trung chậm nhất trong Quý I/2019 để đảm bảo điều kiện giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2019.
Hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư 100 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố chậm nhất trong Quý II/2019.
Đối với những huyện có dự án được HĐND Thành phố phê chuẩn về danh mục và mức trần vốn hỗ trợ, đề nghị các huyện chủ động bố trí vốn chuẩn bị đầu tư (ngân sách huyện) và khẩn trương hoàn thiện thủ tục (phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư) hoàn thành trước ngày 31/3/2019 để đảm bảo đủ điều kiện về thủ tục báo cáo, đề xuất HĐND Thành phố cho phép bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn thực hiện dự án năm 2019 từ nguồn kết dư ngân sách.
Cập nhật và triển khai một số cơ chế đối với các dự án đầu tư XDCB tập trung cấp Thành phố đã được HĐND Thành phố quyết nghị tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018; đó là:
Cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn cho: Công tác GPMB các dự án từ khoản kinh phí dự phòng đầu tư công bố trí trong KH đầu tư công hàng năm; Công tác chuẩn bị đầu tư từ danh mục kế hoạch vốn bố trí cho công tác chuẩn bị đầu tư đảm bảo điều kiện theo quy định tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP; Công tác thanh quyết toán dự án từ danh mục kế hoạch vốn bố trí cho công tác quyết toán (kể cả bố trí vốn để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB theo phương án được duyệt còn tồn đọng phục vụ hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán của các dự án không có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn).
Cơ chế ứng vốn quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với dự án cấp bách, cấp thiết cần triển khai sớm đã có trong danh mục và được cân đối bố trí vốn KH đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 cấp Thành phố ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư.
Đối với các dự án được phê duyệt quyết định đầu tư sau ngày 31/10/2018 chưa được ghi vốn thực hiện năm 2019, định kỳ hàng Quý, các chủ đầu tư đăng ký danh mục gửi UBND Thành phố (qua đầu mối Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố cho phép bố trí vốn để triển khai công tác chuẩn bị thực hiện dự án (lập thiết kế - dự toán công trình, GPMB) và thực hiện dự án (đối với những dự án cấp thiết, cần triển khai sớm và có khả năng thực hiện khởi công trong năm 2019 – bố trí từ nguồn kết dư ngân sách).
Các sở quản lý chuyển ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm kiện năng lực đội ngũ cán bộ chuyên môn của các phòng, ban để nâng cao chất lượng công tác thẩm định, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố phố tại Quyết định số 20/2018/QĐ-UVBND ngày 28/8/2018.
Các sở ngành, UBND quận, huyện, Thị xã và các chủ đầu tư định kỳ trước ngày 25 hàng tháng hoặc đột xuất (theo yêu cầu) báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân, việc giải quyết thủ tục đầu tư thuộc trách nhiệm của đơn vị; những vướng mắc khó khăn và đề xuất kiến nghị về Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ kịp thời hoặc báo cáo đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.
Đề xuất UBND Thành phố kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Tổ công tác chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố.
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và Thanh tra Thành phố sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra đầu tư, kiểm tra công vụ đối với các chủ đầu tư (vốn ngân sách Thành phố), UBND cấp huyện (vốn ngân sách huyện) có số vốn giải ngân 3 tháng liên tiếp thấp hơn mức giải ngân chung của Thành phố hoặc 2 tháng liền không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.


Nguồn tin: Theo kinhtedothi.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Gửi phản hồi
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

148/2020/NĐ-CP

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 55 | lượt tải:23

5463/QĐ-UBND

Quyết định 5463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ quốc lộ 3 đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Đông Anh, Hà Nội

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 35 | lượt tải:13

15/VBHN-BXD

Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BXD ngày 14/10/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thời gian đăng: 25/12/2020

lượt xem: 39 | lượt tải:15

89/2015/QH13

THỐNG KÊ

Thời gian đăng: 20/07/2019

lượt xem: 106 | lượt tải:31

63/2020/QH14

Luật số 63/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian đăng: 10/01/2021

lượt xem: 22 | lượt tải:4

Báo tạp chí

  • Báo Lao Động
  • Báo Kinh Tế Đô Thị
  • Báo Quy Hoạch Đô Thị
  • Báo Kiến Việt
  • Báo Hà Nội Mới
  • Báo Tạp Chí Quy Hoạch
qct
qcp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây