Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng ban hành.

QUYẾT ĐỊNH 1259/QĐ-TTG NĂM 2011 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Quyết định số 1259/QĐ-TTG năm 2011 về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng ban hành.

Dưới đây là link liên kết:
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1259-qd-ttg-phe-duyet-quy-hoach-xay-dung-thu-do-ha-noi-1f058.html

Nguồn tin: Theo thukyluat.vn