Phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020

Phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020
Quyết định số 1819 /QĐ-TTg
Phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020
Dưới đây là link liên kết:

https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13599/1819-_Qd-TTg.html

Nguồn tin: Theo mic.gov.vn