Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ việc sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy đinh chi tiết Thi hành Luật đất đai
Chi tiết xem tại link dưới đây:
/uploads/news/2017_04/nd-ve-dat-dai.pdf