Nghị định 16/2015/NĐ-CP về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 14/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP “Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập”, thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006
Ngày 14/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP “Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập” thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006.  
 
Nghị định quy định các nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
Theo đó Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2015

Tải Nghị định tại đây