Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
Dưới đây là link liên kết:

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/nghi-quyet-cua-chinh-phu/nghi-quyet-so-17nq-cp-ngay-0732019-cua-chinh-phu-ve-mot-so-nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-giai-5243

Nguồn tin: Theo tulieuvankien.dangcongsan.vn