Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030

Quyết định số 84/QĐ-TTg về phê duyệt kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030
Dưới đây là link liên kết:

https://luatvietnam.vn/xay-dung/quyet-dinh-84-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-158574-d1.html

Nguồn tin: Theo luatvietnam.vn