Lớp tập huấn về quy hoạch thủy lợi tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Lớp tập huấn về quy hoạch thủy lợi tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội
Ngày 01/11/2013 Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã phối hợp với Viện Quy hoạch Thủy lợi tổ chức lớp tập huấn về quy hoạch hệ thống các tuyến sông, đê điều, thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giúp Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có cơ sở tiến hành nghiên cứu và lập quy hoạch các phân khu đô thị theo định hướng của Quy hoạch chung Thủ Đô, gắn kết quy hoạch phân khu với Quy hoạch hệ thống đê điều vùng thượng lưu và hạ lưu các tuyến sông liên quan.
Ngày 01/11/2013 Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã phối hợp với Viện Quy hoạch Thủy lợi tổ chức lớp tập huấn về quy hoạch hệ thống các tuyến sông, đê điều, thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giúp Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có cơ sở tiến hành nghiên cứu và lập quy hoạch các phân khu đô thị theo định hướng của Quy hoạch chung Thủ Đô, gắn kết quy hoạch phân khu với Quy hoạch hệ thống đê điều vùng thượng lưu và hạ lưu các tuyến sông liên quan.
Tại buổi tập huấn các chuyên gia của Viện Quy hoạch Thủy lợi đã giới thiệu về Quy hoạch hệ thống đê điều các tuyến sông Hồng, sông Đà, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ, sông Tích, sông Bùi,…; Các tính toán và định hướng quy hoạch hệ thống đê điều phải hướng đến bảo đảm an toàn phòng, chống lũ thiết kế cho từng tuyến sông; đồng thời đáp ứng phục vụ đa mục tiêu bao gồm phòng chống lũ kết hợp làm giao thông và chỉnh trang cảnh quan đô thị; phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố... bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống đê và tính kế thừa của quy hoạch đê điều cũ.

Hình ảnh buổi tập huấn về quy hoạch hệ thống các tuyến sông, đê điều, thủy lợi các khu vực có liên quan tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội