Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Đảng ủy Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự buổi học tập chuyên đề có đ/c Nguyễn Quán Phú – Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương, các đ/c trong BCH Đảng ủy Viện, cùng toàn thể các đ/c đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động công tác trong Viện.

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tập trung vào các nội dung: thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách nhà nước và đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Quán Phú – Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu các nội dung cơ bản trong 4 chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho các lãnh đạo, đảng viên, cán bộ trong Viện nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa các nội dung của Hội nghị vào cuộc sống.

ới đây là một số hình ảnh của buổi học tập Nghị quyết:


              Đ/c Nguyễn Quán Phú – Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt các nội dung tại Hội nghị học tập, quán triệt
                               và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
                                         Các đ/c đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động công tác trong Viện tham dự Hội nghị.


                                     Các đ/c đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động công tác trong Viện tham dự Hội nghị.

                                       Các đ/c đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động công tác trong Viện tham dự Hội nghị.
 


Nguồn tin: Theo VQHXD Hà Nội.