Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội

Ngày 27 tháng 02 năm 2017 tại Hội trường Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, các cán bộ, viên chức, người lao động của Viện đã nghe đồng chí Giang Vũ Trung – Phó Bí thư đảng ủy Viện, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính phổ biến các nội dung về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội
         Ngày 27 tháng 02 năm 2017 tại Hội trường Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, các cán bộ, viên chức, người lao động của Viện đã nghe đồng chí Giang Vũ Trung – Phó Bí thư đảng ủy Viện, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính phổ biến các nội dung về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội (gọi tắt là Quy tắc ứng xử). UBND Thành phố ban hành Quy tắc ứng xử nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ “kỷ cương – trách nhiệm – tận tình – thân thiện”, đồng thời định hướng cho cán bộ Thủ đô các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội, góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
          Quy tắc ứng xử gồm 4 chương, 11 điều, nêu rõ mục đích, đối tượng, phạm vi; các quy tắc ứng xử chung; quy tắc ứng xử với người dân; và quy định về việc tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử.
Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện đã thống nhất cao và ký cam kết quyết tâm thực hiện đúng theo Quy tắc ứng xử đã được UBND Thành phố ban hành.
           Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:
                                                     
                                                          Đ/c Giang Vũ Trung phổ biến Quy tắc ứng xử của cán bộ,
                                 công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội                                       
                                                            Cán bộ tại các đơn vị ký cam kết thực hiện tốt Quy tắc ứng xử


 

Nguồn tin: VQHXDHN